Accesati  pentru  print 

Va  rugam  cititi urmatoarele conditii  contractuale:

//s.cdnmpro.com/129535156/content/contract pdf.pdf

CONTRACT DE VÂNZARE CUMPĂRARE

CU PLATA PREŢULUI ÎNAINTE DE LIVRARE

DATA ..................

NR.......................

Art 1 PARTI CONTRACTANTE

SC......................................................................cu sediul in ............................................................., str. .........................................................., nr. ..., bloc ....., et. ..., ap. ..., telefon .............., fax ................., înregistrat la Registrul Comerţului .................................................. sub nr. ...................................................., având contul curent nr. ......................................................... la Banca .................................................. şi codul fiscal nr. .......................... reprezentat prin ................................................................. având funcţia  de  ....................................... în calitate de VÂNZĂTOR şi

SC ..................................................................................................................................cu sediul ............................................................., str. .........................................................., nr. ..., bloc ....., et. ..., ap. ..., telefon .............., fax ................., înregistrat la Registrul Comerţului .................................................. sub nr. ...................................................., având contul curent nr. ......................................................... la Banca .................................................. şi codul fiscal nr. .......................... reprezentat prin ................................................................. având funcţia  de .................................................in  calitate de  CUMPARATOR,

 

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI CUMPĂRĂTORUL se obligă să cumpere următoarele bunuri .................................................. (se individualizează după număr sau cantitate, tip şi calitate sau alte caracteristici) de la VÂNZĂTOR conform  termenilor acestui CONTRACT.

Art. 3. LIVRAREA VÂNZĂTORUL se obligă să livreze bunurile descrise mai sus, CUMPĂRĂTORULUI la .................................................. (se va menţiona locul şi condiţiile de livrare) la data de ................ VÂNZĂTORUL suportă cheltuielile de livrare a bunurilor. VÂNZĂTORUL poate livra bunurile CUMPĂRĂTORULUI înainte de ............... (data de livrare) numai dacă CUMPĂRĂTORUL este de acord cu livrarea la o dată anterioară. Dacă VÂNZĂTORUL, din culpă întârzie livrarea bunurilor, va plăti o penalitate de ..0.2...% pe zi de întârziere, din valoarea bunurilor livrate, dar nu mai mult de ..0.5....% din valoarea bunurilor. Proprietatea şi riscurile se transferă CUMPĂRĂTORULUI la data şi la locul livrării.

  1. a) CUMPĂRĂTORUL poate să refuze la livrare bunurile care sunt deteriorate în termen de două zile de la data livrării. CUMPĂRĂTORUL trebuie să înştiinţeze în scris VÂNZĂTORUL de refuzul unor bunuri. b) Refuzul unor bunuri nu-l scuteşte pe CUMPĂRĂTOR de obligaţia de a plăti bunurile pe care  le refuză sau de a executa alte obligaţii în conformitate cu acest contract. c) De îndată ce CUMPĂRĂTORUL a acceptat bunurile potrivit dispoziţiilor din această secţiune, nu mai poate revoca acceptarea la o dată ulterioară. d) Dacă bunurile deteriorate reprezintă mai mult de ...30....% din întreaga încărcătură CUMPĂRĂTORUL are dreptul să refuze întreaga încărcătură. e) Dacă CUMPĂRĂTORUL restituie bunurile deteriorate VÂNZĂTORULUI, VÂNZĂTORUL trebuie să plătească cheltuielile normale legate de restituirea acestor bunuri. f) Dacă bunurile deteriorate reprezintă mai puţin decât ..30..% din întreaga încărcătură, CUMPĂRĂTORUL va accepta şi va plăti returul pentru întreaga încărcătură.

Art. 5. GARANŢII VÂNZĂTORUL garantează că bunurile vândute sunt în concordanţă cu ............... (standardul de calitate al produselor similare prevăzute de legea română). VÂNZĂTORUL nu garantează că bunurile sunt potrivite pentru un alt scop decât cel general admis pentru bunurile respective. CUMPĂRĂTORUL nu va acorda clienţilor săi, mai multe garanţii decât i-a acordat lui VÂNZĂTORUL.

Art. 6. PLATA

 

CUMPĂRĂTORUL va plăti VÂNZĂTORULUI ................. lei pentru a cumpăra bunurile descrise mai sus, la (data) ......... la ............ (locul plăţii). VÂNZĂTORUL poate să ceară CUMPĂRĂTORULUI să plătească preţul în bani lichizi înainte de livrarea bunurilor, dacă, după opinia VÂNZĂTORULUI, această operaţie este necesară.

Dacă VÂNZĂTORUL decide să solicite o astfel de plată în avans, el are obligaţia să îl înştiinţeze pe cumpărător în scris, cu ......... . zile, înainte de efectuarea plăţii în avans. Dacă CUMPĂRĂTORUL refuză plata în avans, VÂNZĂTORUL poate să-l înştiinţeze pe CUMPĂRĂTOR că încetează CONTRACTUL.

În termen de ........ zile de la orice refuz de bunuri, potrivit VÂNZĂTORUL trebuie să restituie CUMPĂRĂTORULUI preţul de achiziţionare a acelor bunuri. Pentru orice întârziere de plată, CUMPĂRĂTORUL/VÂNZĂTORUL trebuie să plătească o penalitate de .......% din suma datorată, pe zi de întârziere, VÂNZĂTORULUI / CUMPĂRĂTORULUI, dar nu mai mult de cât ............% din suma datorată.

Art. 7. MĂRIREA PREŢULUI Dacă VÂNZĂTORUL decide, anterior vanzarii  marirea pretului CUMPARATORUL trebuie sa  fie  instiintat inainte de efectuarea platii cu  cel  putin 5  zile calendaristice.

Art. 8. DISPOZIŢII FINALE Prezentul contract s-a încheiat astăzi ............... (data) la sediul VÂNZĂTORULUI  sau  la sediul  CUMPARATORULUI, în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

 

 

 

CUMPĂRĂTOR,                                                                                  VÂNZĂTOR,