https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=453&fbclid=IwAR0GSkHAmCDgiJ2lof3rUcPufxY7JV9kz3gkT7mHLe4Dw7iFz0sKeiUW3Bg

Mai  sus fisierul  cu Legea Comertului electronic

LEGE nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comerţul
electronic*) – Republicare
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1: Definiţii
În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:
1.serviciu al societăţii informaţionale - orice serviciu care se efectuează
utilizându-se mijloace electronice şi prezintă următoarele caracteristici:
a)este efectuat în considerarea unui folos patrimonial, procurat
ofertantului în mod obişnuit de către destinatar;
b)nu este necesar ca ofertantul şi destinatarul să fie fizic prezenţi
simultan în acelaşi loc;
c)este efectuat prin transmiterea informaţiei la cererea individuală a
destinatarului;
2.mijloace electronice - echipamente electronice şi reţele de cablu, fibră
optică, radio, satelit şi altele asemenea, utilizate pentru prelucrarea,
stocarea sau transmiterea informaţiei;
3.furnizor de servicii - orice persoană fizică sau juridică ce pune la
dispoziţie unui număr determinat sau nedeterminat de persoane un
serviciu al societăţii informaţionale;
4.furnizor de servicii stabilit într-un stat - un furnizor de servicii având un
sediu stabil pe teritoriul unui stat şi care desfăşoară efectiv o activitate
economică utilizând acel sediu stabil pe teritoriul unui stat, pentru o
perioadă nedeterminată; stabilirea unui furnizor de servicii într-un stat nu
este determinată în mod necesar de locul în care sunt amplasate
mijloacele tehnice şi tehnologice necesare furnizării serviciului;
5.domeniu - o zonă dintr-un sistem informatic, deţinută ca atare de o
persoană fizică sau juridică ori de un grup de persoane fizice sau juridice
în scopul prelucrării, stocării ori transferului de date;
6.destinatar al serviciului sau destinatar - orice persoană fizică sau
juridică ce utilizează, în scopuri comerciale, profesionale sau de altă
natură, un serviciu al societăţii informaţionale, în special în scopul căutării
de informaţii sau al furnizării accesului la acestea;
7.consumator - orice persoană fizică ce acţionează în alte scopuri decât
cele ale activităţii sale comerciale sau profesionale;
8.comunicare comercială - orice formă de comunicare destinată să
promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori
denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei
profesii reglementate; nu constituie prin ele însele comunicări comerciale
următoarele: informaţiile permiţând accesul direct la activitatea unei
persoane fizice sau juridice, în special pe nume de domeniu sau o adresă
de poştă electronică, comunicările legate de produsele, serviciile,
imaginea, numele ori mărcile unei persoane fizice sau juridice, efectuate
de un terţ independent faţă de persoana în cauză, mai ales atunci când
sunt realizate cu titlu gratuit;
9.legislaţie coordonată - prevederile în vigoare ale legilor naţionale,
aplicabile activităţilor ce fac obiectul serviciilor societăţii informaţionale
sau furnizorilor de servicii în privinţa:
a)condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii de servicii în
vederea începerii acestor activităţi, precum sunt cele legate de
eventualele calificări, autorizaţii sau notificări necesare;
b)condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii de servicii
pentru desfăşurarea acestor activităţi, precum sunt cele care privesc
conduita acestora, calitatea sau conţinutul serviciilor oferite, inclusiv în
materie de publicitate şi încheiere a contractelor, sau cele care privesc
răspunderea furnizorilor;
10.nu constituie obiect al legislaţiei coordonate:
a)cerinţele aplicabile bunurilor ca atare şi livrării acestora;
b)cerinţele aplicabile serviciilor care nu sunt prestate prin mijloace
electronice;
11.instrument de plată electronică - un instrument care permite titularului
său să efectueze următoarele tipuri de operaţiuni:
a)transferuri de fonduri, altele decât cele ordonate şi executate de către
instituţii financiare;
b)retrageri de numerar, precum şi încărcarea şi descărcarea unui
instrument de monedă electronică;
12.instrument de plată cu acces la distanţă - instrument de plată
electronică prin intermediul căruia titularul său poate să îşi acceseze
fondurile deţinute într-un cont la o instituţie financiară şi să autorizeze
efectuarea unei plăţi, utilizând un cod personal de identificare sau un alt
mijloc de identificare similar;
13.instrument de monedă electronică - instrument de plată electronică
reîncărcabil, altul decât instrumentul de plată cu acces la distanţă, pe care
unităţile de valoare sunt stocate electronic şi care permite titularului său
să efectueze tipurile de operaţiuni menţionate la pct. 11;
prevederi din Art. 2 din capitolul I (Norme Metodologice din 2002)
la data 05-dec-2002 pentru Art. 1, punctul 13. din capitolul I
Art. 2
Pe teritoriul României, emisiunea instrumentelor de monedă electronică
acceptate la plată şi de alte entităţi în afara emitentului se face în
conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 4/2002 privind tranzacţiile efectuate prin intermediul instrumentelor
de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 12 iulie
2002.
Art. 3
Pe teritoriul României, tranzacţiile efectuate prin intermediul mijloacelor
de plată electronică şi relaţiile dintre participanţii la aceste tranzacţii se fac
în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României
nr. 4/2002.
14.titular - persoană care deţine un instrument de plată electronică pe
baza unui contract încheiat cu un emitent, în condiţiile prevăzute de lege;
15.date de identificare - orice informaţii care pot permite sau facilita
efectuarea tipurilor de operaţiuni menţionate la pct. 11, precum un cod de
identificare, numele sau denumirea, domiciliul ori sediul, numărul de
telefon, fax, adresa de poştă electronică, numărul de înmatriculare sau
alte mijloace similare de identificare, codul de înregistrare fiscală, codul
numeric personal şi altele asemenea;
16.activitate profesională reglementată - activitatea profesională pentru
care accesul sau exercitarea în România este condiţionată, direct sau
indirect, în conformitate cu legislaţia română în vigoare, de deţinerea unui
document care să ateste nivelul de formare profesională.
Art. 2: Scop şi domeniu de aplicare
(1)Prezenta lege are ca scop stabilirea condiţiilor de furnizare a serviciilor
societăţii informaţionale, precum şi prevederea ca infracţiuni a unor fapte
săvârşite în legătură cu securitatea domeniilor utilizate în comerţul
electronic, emiterea şi utilizarea instrumentelor de plată electronică şi cu
utilizarea datelor de identificare în vederea efectuării de operaţiuni
financiare, pentru asigurarea unui cadru favorabil liberei circulaţii şi
dezvoltării în condiţii de securitate a acestor servicii.
(2)Nu constituie servicii ale societăţii informaţionale, în sensul prezentei
legi, activităţile care nu întrunesc elementele definiţiei prevăzute la art. 1
pct. 1, în special următoarele:
a)oferta de servicii care necesită prezenţa fizică a furnizorului şi a
destinatarului, chiar dacă prestarea serviciilor respective implică utilizarea
de echipamente electronice;
b)oferta de servicii care presupun manipularea unor bunuri corporale de
către destinatar, chiar dacă prestarea serviciilor respective implică
utilizarea de echipamente electronice;
c)oferta de bunuri sau servicii care nu este prezentată destinatarului prin
transmiterea informaţiei la cererea individuală a acestuia şi care este
destinată recepţiei simultane de către un număr nelimitat de persoane
(punct-multipunct);
d)activităţi care se efectuează prin intermediul serviciilor de telefonie
vocală, telefax, telex, servicii de radiodifuziune şi televiziune, inclusiv
serviciile de teletext;
e)serviciile de telefonie vocală, telefax sau telex;
f)schimbul de informaţii prin poşta electronică sau prin alte mijloace de
comunicare individuală echivalente, între persoane care acţionează în
scopuri străine activităţii lor comerciale sau profesionale;
g)relaţia contractuală dintre un angajat şi angajatorul său.
(3)Prezenta lege nu se aplică următoarelor activităţi:
a)activitatea notarilor publici, în măsura în care aceasta presupune o
participare directă şi specifică la exercitarea prerogativelor autorităţii
publice;
b)activităţile de reprezentare juridică în faţa organelor de jurisdicţie şi de
urmărire penală;
c)jocurile de noroc cu câştiguri în bani, loteriile şi pariurile.
(4)Dispoziţiile prezentei legi se completează cu:
a)dispoziţiile legale în materie fiscală;
b)dispoziţiile legale care reglementează protecţia persoanelor în privinţa
prelucrării datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,
precum şi cele care reglementează prelucrarea datelor cu caracter
personal şi protecţia vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor;
c)prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată.
(5)În măsura în care nu conţine dispoziţii derogatorii, prezenta lege se
completează cu dispoziţiile legale privind încheierea, validitatea şi efectele
actelor juridice, cu celelalte prevederi legale care au ca scop protecţia
consumatorilor şi a sănătăţii publice.
Art. 3: Aplicarea legii române în cazul serviciilor societăţii
informaţionale
(1)Prezenta lege se aplică furnizorilor de servicii stabiliţi în România şi
serviciilor oferite de aceştia.
(2)De la data intrării în vigoare a prezentei legi serviciile societăţii
informaţionale sunt supuse:
a)exclusiv prevederilor în vigoare ale legilor române care fac parte din
legislaţia coordonată, în cazul în care sunt oferite de furnizori de servicii
stabiliţi în România;
b)exclusiv prevederilor în vigoare ale legilor statului în cauză care fac
parte din legislaţia coordonată, în cazul în care sunt oferite de furnizori de
servicii stabiliţi într-un stat membru al Uniunii Europene.
(3)Libera circulaţie a serviciilor societăţii informaţionale oferite de un
furnizor stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene nu poate fi
restrânsă în România prin aplicarea unor prevederi legale care fac parte
din legislaţia coordonată.
(4)Alin. (2) şi (3) nu se aplică în următoarele domenii:
a)dreptul de proprietate intelectuală şi dreptul de proprietate industrială;
b)emisiunea de monedă electronică, în condiţiile prevăzute în normele
metodologice de aplicare a prezentei legi;
c)publicitatea pentru organisme de investiţii colective în valori mobiliare;
d)activităţile de asigurare, în condiţiile prevăzute în normele metodologice
de aplicare a prezentei legi;
prevederi din Art. 4 din capitolul I (Norme Metodologice din 2002)
la data 05-dec-2002 pentru Art. 3, alin. (4), litera D. din capitolul I
Art. 4
Activităţile de asigurare, ca parte a serviciilor societăţii informaţionale, se
desfăşoară în România pe baza autorizaţiei prealabile emise de Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.
32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu
modificările ulterioare.
e)libertatea părţilor de a alege legea aplicabilă contractului, când părţile
au acest drept;
f)obligaţii rezultate din contractele încheiate cu consumatorii;
g)cerinţele de formă prevăzute pentru validitatea actelor juridice prin care
se creează, se modifică, se sting sau se transmit drepturi reale asupra
unor bunuri imobile situate pe teritoriul României.
(5)Autorităţile publice pot lua măsuri derogatorii de la prevederile alin.
(3) numai în următoarele condiţii:
a)măsura este necesară pentru motive de ordine publică, desfăşurarea
instrucţiei penale, protecţia minorilor, lupta împotriva oricărei forme de
incitare la ură din raţiune de rasă, sex, religie sau naţionalitate, atingeri
aduse demnităţii umane, protecţia sănătăţii publice, apărarea şi siguranţa
naţională, protecţia consumatorilor, inclusiv a investitorilor;
b)măsura vizează un serviciu al societăţii informaţionale care aduce
atingere uneia dintre valorile enumerate la lit. a) sau prezintă un risc
serios şi grav la adresa acestor valori;
c)măsura este proporţională cu scopul urmărit;
d)sunt respectate procedurile de colaborare, consultare sau informare
prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
CAPITOLUL II: Furnizarea serviciilor societăţii informaţionale
Art. 4: Principiile furnizării serviciilor societăţii informaţionale
(1)Furnizarea de servicii ale societăţii informaţionale de către persoanele
fizice sau juridice nu este supusă niciunei autorizări prealabile şi se
desfăşoară în concordanţă cu principiile concurenţei libere şi loiale, cu
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
(2)Prevederile alin. (1) nu aduc atingere dispoziţiilor legale care impun
autorizarea prealabilă în vederea desfăşurării unor activităţi de către
persoanele fizice sau juridice, dacă dispoziţiile în cauză nu vizează în mod
expres şi exclusiv serviciile societăţii informaţionale sau furnizorii de
servicii, în înţelesul prezentei legi.
(3)Furnizarea de servicii ale societăţii informaţionale de către furnizorii de
servicii stabiliţi în statele membre ale Uniunii Europene se face, până la
momentul aderării României la Uniunea Europeană, în condiţiile prevăzute
în Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi
Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte.
(4)Furnizarea de servicii ale societăţii informaţionale de către furnizorii de
servicii stabiliţi în alte state se face în condiţiile acordurilor bilaterale
încheiate cu statele respective, la care România este parte.
Art. 5: Informaţii generale
(1)Furnizorul de servicii are obligaţia de a pune la dispoziţie destinatarilor
şi autorităţilor publice mijloace care să permită accesul facil, direct,
permanent şi gratuit cel puţin la următoarele informaţii:
a)numele sau denumirea furnizorului de servicii;
b)domiciliul sau sediul furnizorului de servicii;
c)numerele de telefon, fax, adresa de poştă electronică şi orice alte date
necesare contactării furnizorului de servicii în mod direct şi efectiv;
d)numărul de înmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, în
cazul în care furnizorul de servicii este înscris în registrul comerţului sau în
alt registru public similar;
e)codul de înregistrare fiscală;
f)datele de identificare ale autorităţii competente, în cazul în care
activitatea furnizorului de servicii este supusă unui regim de autorizare;
g)titlul profesional şi statul în care a fost acordat, corpul profesional sau
orice alt organism similar din care face parte, indicarea reglementărilor
aplicabile profesiei respective în statul în care furnizorul de servicii este
stabilit, precum şi a mijloacelor de acces la acestea, în cazul în care
furnizorul de servicii desfăşoară o activitate profesională reglementată;
h)tarifele aferente serviciilor oferite, care trebuie indicate cu respectarea
normelor privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu
precizarea scutirii, includerii sau neincluderii taxei pe valoarea adăugată,
precum şi a cuantumului acesteia;
i)includerea sau neincluderea în preţ a cheltuielilor de livrare, precum şi
valoarea acestora, dacă este cazul;
j)orice alte informaţii pe care furnizorul de servicii este obligat să le pună
la dispoziţie destinatarilor, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
(2)Obligaţia prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită în cazul în care
furnizorul unui serviciu afişează aceste informaţii într-o formă clară, vizibil
şi permanent, în interiorul paginii de web prin intermediul căreia este
oferit serviciul respectiv, în condiţiile menţionate la alin. (1).
Art. 6: Comunicările comerciale
(1)Efectuarea de comunicări comerciale prin poşta electronică este
interzisă, cu excepţia cazului în care destinatarul şi-a exprimat în prealabil
consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări.
(2)Comunicările comerciale care constituie un serviciu al societăţii
informaţionale sau o parte a acestuia, în măsura în care sunt permise,
trebuie să respecte cel puţin următoarele condiţii:
a)să fie clar identificabile ca atare;
b)persoana fizică sau juridică în numele căreia sunt făcute să fie clar
identificată;
c)ofertele promoţionale, precum reducerile, premiile şi cadourile, să fie
clar identificabile, iar condiţiile care trebuie îndeplinite pentru obţinerea lor
să fie uşor accesibile şi clar prezentate;
d)competiţiile şi jocurile promoţionale să fie clar identificabile ca atare, iar
condiţiile de participare să fie uşor accesibile şi clar prezentate;
e)orice alte condiţii impuse prin dispoziţiile legale în vigoare.
(3)Comunicările comerciale care constituie un serviciu al societăţii
informaţionale sau o parte a acestuia, atunci când acest serviciu este
furnizat de un membru al unei profesii reglementate, sunt permise sub
condiţia respectării dispoziţiilor legale şi a reglementărilor aplicabile
profesiei respective, care privesc, în special, independenţa, demnitatea şi
onoarea profesiei, secretul profesional şi corectitudinea faţă de clienţi şi
faţă de ceilalţi membri ai profesiei.
(4)Furnizorii de servicii ale societăţii informaţionale care efectuează
comunicări comerciale au obligaţia de a respecta prevederile alin. (1) -(3).
CAPITOLUL III: Contractele încheiate prin mijloace electronice
Art. 7: Validitatea, efectele juridice şi proba contractelor încheiate
prin mijloace electronice
(1)Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe
care legea le recunoaşte contractelor, atunci când sunt întrunite condiţiile
cerute de lege pentru validitatea acestora.
(2)Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu
este necesar consimţământul prealabil al părţilor asupra utilizării
mijloacelor electronice.
(3)Proba încheierii contractelor prin mijloace electronice şi a obligaţiilor
care rezultă din aceste contracte este supusă dispoziţiilor dreptului comun
în materie de probă şi prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura
electronică.
Art. 8: Informarea destinatarilor
(1)Furnizorul de servicii este obligat să pună la dispoziţie destinatarului,
înainte ca destinatarul să trimită oferta de a contracta sau acceptarea
ofertei ferme de a contracta făcute de furnizorul de servicii, cel puţin
următoarele informaţii, care trebuie să fie exprimate în mod clar,
neechivoc şi într-un limbaj accesibil:
a)etapele tehnice care trebuie urmate pentru a încheia contractul;
b)dacă contractul, odată încheiat, este stocat sau nu de către furnizorul
de servicii şi dacă este accesibil sau nu;
c)mijloacele tehnice pe care furnizorul de servicii le pune la dispoziţie
destinatarului pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu
ocazia introducerii datelor;
d)limba în care se poate încheia contractul;
e)codurile de conduită relevante la care furnizorul de servicii subscrie,
precum şi informaţii despre modul în care aceste coduri pot fi consultate
prin mijloace electronice;
f)orice alte condiţii impuse prin dispoziţiile legale în vigoare.
(2)Furnizorul de servicii are obligaţia să ofere destinatarului posibilitatea
de a utiliza un procedeu tehnic adecvat, eficace şi accesibil, care să
permită identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii
datelor, anterior trimiterii ofertei sau acceptării acesteia.
(3)Furnizorul de servicii poate deroga de la dispoziţiile alin. (1) şi (2)
numai în situaţia în care a convenit altfel cu destinatarul, cu condiţia că
niciuna dintre părţi să nu aibă calitatea de consumator.
(4)Clauzele şi condiţiile generale ale contractului propus trebuie puse la
dispoziţie destinatarului într-un mod care să îi permită acestuia să le
stocheze şi să le reproducă.
(5)Prevederile alin. (1) -(3) nu se aplică în privinţa contractelor încheiate
exclusiv prin poştă electronică sau prin alte mijloace de comunicare
individuală echivalente.
prevederi din Art. 7 din capitolul II (Norme Metodologice din
2002) la data 05-dec-2002 pentru Art. 8 din capitolul III
Art. 7
(1) Este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin poşta
electronică, cu excepţia cazului în care destinatarul şi-a exprimat în
prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări.
(2) Consimţământul prevăzut la alin. (1) poate fi obţinut în orice formă şi
poate fi probat cu orice mijloc de probă. Sarcina probei revine furnizorului
de servicii.
(3) Consimţământul comunicat printr-un mesaj transmis prin poşta
electronică este valabil exprimat dacă sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii:
a) este expediat din cutia poştală în care destinatarul doreşte să
primească comunicările comerciale;
b) subiectul mesajului este format din concatenarea textului "ACCEPT
COMUNICĂRI COMERCIALE DIN PARTEA", scris cu majuscule, şi numele
sau denumirea persoanei în numele căreia se vor transmite comunicările
comerciale.
Art. 8
(1) Subiectul mesajelor transmise prin poşta electronică, care constituie
comunicări comerciale, trebuie să înceapă cu cuvântul "PUBLICITATE"
scris cu majuscule.
(2) Comunicările comerciale trebuie să cuprindă cel puţin următoarele
informaţii referitoare la persoana în numele căreia sunt făcute:
a) numele sau denumirea completă;
b) codul numeric personal sau codul unic de înregistrare, după caz;
c) domiciliul sau sediul;
d) numerele de telefon şi fax;
e) adresa de poştă electronică.
Art. 9
(1) Destinatarul comunicărilor comerciale are dreptul de a-şi revoca
consimţământul de a primi asemenea comunicări prin simpla notificare a
furnizorului.
(2) Furnizorul are obligaţia de a implementa o procedură gratuită,
accesibilă inclusiv prin mijloace electronice, prin care destinatarul să poată
să îşi revoce consimţământul.
(3) Revocarea consimţământului prin mijloace electronice trebuie să-şi
producă efectele în cel mult 48 de ore de la iniţierea procedurii.
(4) Furnizorul trebuie să facă publică procedura prevăzută la alin. (2) pe
pagina proprie de Internet şi în cadrul mesajelor care conţin comunicări
comerciale.
Art. 9: Încheierea contractului prin mijloace electronice
(1)Dacă părţile nu au convenit altfel, contractul se consideră încheiat în
momentul în care acceptarea ofertei de a contracta a ajuns la cunoştinţa
ofertantului.
(2)Contractul care, prin natura sa ori la cererea beneficiarului, impune o
executare imediată a prestaţiei caracteristice se consideră încheiat în
momentul în care debitorul acesteia a început executarea, în afară de
cazul în care ofertantul a cerut ca în prealabil să i se comunice acceptarea.
În acest ultim caz se aplică prevederile alin. (1).
(3)În cazul în care destinatarul trimite prin mijloace electronice oferta de
a contracta sau acceptarea ofertei ferme de a contracta făcute de
furnizorul de servicii, furnizorul de servicii are obligaţia de a confirma
primirea ofertei sau, după caz, a acceptării acesteia, în unul dintre
următoarele moduri:
a)trimiterea unei dovezi de primire prin poştă electronică sau printr-un alt
mijloc de comunicare individuală echivalent, la adresa indicată de către
destinatar, fără întârziere;
b)confirmarea primirii ofertei sau a acceptării ofertei, printr-un mijloc
echivalent celui utilizat pentru trimiterea ofertei sau a acceptării ofertei,
de îndată ce oferta sau acceptarea a fost primită de furnizorul de servicii,
cu condiţia ca această confirmare să poată fi stocată şi reprodusă de către
destinatar.
(4)Oferta sau acceptarea ofertei, precum şi confirmarea primirii ofertei
sau a acceptării ofertei, efectuate în unul dintre modurile prevăzute la
alin. (3), se consideră primite atunci când părţile cărora le sunt adresate
pot să le acceseze.
(5)Prevederile alin. (3) nu se aplică în privinţa contractelor încheiate
exclusiv prin poştă electronică sau prin alte mijloace de comunicare
individuală echivalente.
Art. 10: Condiţii privind păstrarea sau prezentarea informaţiei
(1)Acolo unde legea impune ca informaţia să fie prezentată sau păstrată
în forma sa originală, această cerinţă este îndeplinită dacă sunt întrunite
în mod cumulativ următoarele condiţii:
a)există garanţia integrităţii informaţiei, asigurată prin respectarea
standardelor naţionale în domeniu, din momentul în care a fost generată;
b)mesajul este semnat utilizându-se semnătura electronică extinsă a
emitentului;
c)informaţia poate fi imediat furnizată şi prezentată la cerere.
(2)Destinatarul comerciant acţionează pe riscul propriu, dacă a ştiut sau
ar fi trebuit să ştie, în concordanţă cu practicile comerciale curente sau ca
urmare a folosirii procedurilor convenite expres cu emitentul, că
informaţia conţinută într-un mesaj electronic a fost alterată în timpul
transmiterii sau prelucrării sale.
prevederi din Art. 10 din capitolul III (Norme Metodologice din
2002) la data 05-dec-2002 pentru Art. 10 din capitolul III
Art. 10
(1) Autoritatea va crea şi va menţine o listă publică ce va conţine deciziile
autorităţilor publice cu privire la caracterul nelegal al informaţiilor sau
activităţilor din domeniul serviciilor societăţii informaţionale.
(2) Autorităţile publice care emit decizii ce privesc caracterul nelegal al
informaţiilor sau activităţilor din domeniul serviciilor societăţii
informaţionale sunt obligate să trimită o copie a acelei decizii autorităţii.
Autoritatea va publica decizia pe pagina proprie de Internet şi în lista
prevăzută la alin. (1).
Art. 11
(1) Furnizorii de servicii ale societăţii informaţionale, care oferă serviciile
prevăzute la art. 12-15 din lege, nu au obligaţia de a monitoriza
informaţia pe care o transmit sau o stochează şi nici obligaţia de a căuta
în mod activ date referitoare la activităţi sau informaţii cu aparenţă
nelegală din domeniul serviciilor societăţii informaţionale pe care le
furnizează.
CAPITOLUL IV: Răspunderea furnizorilor de servicii
Art. 11: Principii generale
(1)Furnizorii de servicii sunt supuşi dispoziţiilor legale referitoare la
răspunderea civilă, penală şi contravenţională, în măsura în care prin
prezenta lege nu se dispune altfel.
(2)Furnizorii de servicii răspund pentru informaţia furnizată de ei înşişi
sau pe seama lor.
(3)Furnizorii de servicii nu răspund pentru informaţia transmisă, stocată
sau la care facilitează accesul, în condiţiile prevăzute la art. 12-15.
Art. 12: Intermedierea prin simpla transmitere
(1)Dacă un serviciu al societăţii informaţionale constă în transmiterea
într-o reţea de comunicaţii a informaţiei furnizate de un destinatar al
serviciului respectiv sau în asigurarea accesului la o reţea de comunicaţii,
furnizorul acelui serviciu nu răspunde pentru informaţia transmisă dacă
sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a)transmiterea nu a fost iniţiată de furnizorul de servicii;
b)alegerea persoanei care recepţionează informaţia transmisă nu a
aparţinut furnizorului de servicii;
c)conţinutul informaţiei transmise nu a fost influenţat în niciun fel de către
furnizorul de servicii, în sensul că nu i se poate atribui nici selecţia şi nicio
eventuală modificare a acestei informaţii.
(2)Transmiterea informaţiei şi asigurarea accesului, menţionate la alin.
(1), includ şi stocarea automată, intermediară şi temporară a informaţiei
transmise, în măsura în care această operaţie are loc exclusiv în scopul ca
informaţia respectivă să tranziteze reţeaua de comunicaţii şi cu condiţia ca
informaţia să nu fie stocată pentru o perioadă care depăşeşte în mod
nejustificat durata necesară transmiterii ei.
Art. 13: Stocarea temporară a informaţiei, stocarea-caching
Dacă un serviciu al societăţii informaţionale constă în transmiterea într-o
reţea de comunicaţii a informaţiei furnizate de un destinatar al serviciului
respectiv, furnizorul acelui serviciu nu răspunde pentru stocarea
automată, intermediară şi temporară a informaţiei transmise, în măsura în
care această operaţie are loc exclusiv în scopul de a face mai eficientă
transmiterea informaţiei către alţi destinatari, la cererea acestora, dacă
sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a)furnizorul de servicii nu aduce modificări informaţiei transmise;
b)furnizorul de servicii îndeplineşte condiţiile legale privind accesul la
informaţia respectivă;
c)furnizorul de servicii respectă regulile sau uzanţele referitoare la
actualizarea informaţiei, astfel cum acestea sunt larg recunoscute şi
aplicate în industrie;
d)furnizorul de servicii nu împiedică utilizarea legală de către orice
persoană a tehnologiilor larg recunoscute şi aplicate în industrie, în
vederea obţinerii de date despre natura sau utilizarea informaţiei;
e)furnizorul de servicii acţionează rapid în vederea eliminării informaţiei
pe care a stocat-o sau în vederea blocării accesului la aceasta, din
momentul în care a cunoscut efectiv faptul că informaţia transmisă iniţial
a fost eliminată din reţeaua de comunicaţii ori că accesul la ea a fost
blocat sau faptul că eliminarea ori blocarea accesului a avut loc prin
efectul deciziei unei autorităţi publice.
Art. 14: Stocarea permanentă a informaţiei, stocarea-hosting
(1)Dacă un serviciu al societăţii informaţionale constă în stocarea
informaţiei furnizate de un destinatar al serviciului respectiv, furnizorul
acelui serviciu nu răspunde pentru informaţia stocată la cererea unui
destinatar, dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele condiţii:
a)furnizorul de servicii nu are cunoştinţă despre faptul că activitatea sau
informaţia stocată este nelegală şi, în ceea ce priveşte acţiunile în daune,
nu are cunoştinţă despre fapte sau circumstanţe din care să rezulte că
activitatea sau informaţia în cauză ar putea vătăma drepturile unui terţ;
b)având cunoştinţă despre faptul că activitatea sau informaţia respectivă
este nelegală ori despre fapte sau
circumstanţe din care să rezulte că activitatea ori informaţia în cauză ar
putea vătăma drepturile unui terţ, furnizorul de servicii acţionează rapid în
vederea eliminării sau a blocării accesului la aceasta.
(2)Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care destinatarul
acţionează sub autoritatea sau controlul furnizorului de servicii.
(3)Prevederile acestui articol nu vor afecta posibilitatea autorităţii
judiciare sau administrative de a cere furnizorului de servicii să înceteze
ori să prevină violarea datelor şi, de asemenea, nu pot să afecteze
posibilitatea stabilirii unor proceduri guvernamentale de limitare sau
întrerupere a accesului la informaţii.
Art. 15: Instrumente de căutare a informaţiilor şi legături cu alte
pagini de web
(1)Furnizorul unui serviciu al societăţii informaţionale care facilitează
accesul la informaţia furnizată de alţi furnizori de servicii sau de
destinatarii serviciilor oferite de alţi furnizori, prin punerea la dispoziţie
destinatarilor serviciului său a unor instrumente de căutare a informaţiilor
sau a unor legături cu alte pagini de web, nu răspunde pentru informaţia
în cauză, dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele condiţii:
a)furnizorul nu are cunoştinţă despre faptul că activitatea sau informaţia
la care facilitează accesul este nelegală şi, în ceea ce priveşte acţiunile în
daune, nu are cunoştinţă despre fapte sau circumstanţe din care să
rezulte că activitatea ori informaţia în cauză ar putea prejudicia drepturile
unui terţ;
b)având cunoştinţă despre faptul că activitatea sau informaţia respectivă
este nelegală ori despre fapte sau circumstanţe din care să rezulte că
activitatea sau informaţia în cauză ar putea vătăma drepturile unui terţ,
furnizorul acţionează rapid în vederea eliminării posibilităţii de acces
oferite sau a blocării utilizării acesteia.
(2)Furnizorul de servicii răspunde pentru informaţia în cauză atunci când
caracterul nelegal al acesteia a fost constatat printr-o decizie a unei
autorităţi publice.
(3)Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care destinatarul
acţionează din ordinul sau sub comanda furnizorului de servicii.
CAPITOLUL V: Supraveghere şi control
Art. 16: Obligaţiile furnizorilor de servicii
(1)Furnizorii de servicii sunt obligaţi să informeze de îndată autorităţile
publice competente despre activităţile cu aparenţă nelegală desfăşurate
de destinatarii serviciilor lor sau despre informaţiile cu aparenţă nelegală
furnizate de aceştia.
prevederi din Art. 11 din capitolul III (Norme Metodologice din
2002) la data 05-dec-2002 pentru Art. 16, alin. (1) din capitolul V
Art. 11
[...]
(2) Obligaţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (3) din lege se consideră a fi
îndeplinite dacă furnizorii de servicii care au primit o plângere sau o
sesizare din partea oricărei persoane cu privire la activităţile cu aparenţă
nelegală desfăşurate de destinatarii serviciilor lor sau cu privire la
informaţiile cu aparenţă nelegală furnizate de aceştia informează în cel
mult 24 de ore autorităţile publice competente şi întreprind toate măsurile
în vederea nealterării informaţiilor respective.
(3) Furnizorii de servicii au obligaţia de a implementa o procedură gratuită
prin care să le fie transmise plângeri şi sesizări din partea oricărei
persoane cu privire la activităţile cu aparenţă nelegală desfăşurate de
destinatarii serviciilor lor sau despre informaţiile cu aparenţă nelegală
furnizate de aceştia.
(4) Procedura prevăzută la alin. (3) trebuie:
a) să fie disponibilă şi prin mijloace electronice;
b) să asigure primirea plângerilor sau sesizărilor în termen de cel mult 48
de ore de la momentul expedierii acestora.
(5) Furnizorul are obligaţia să facă publică procedura prevăzută la alin. (3)
pe pagina proprie de Internet.
(2)Furnizorii de servicii sunt obligaţi să comunice de îndată autorităţilor
prevăzute la alin. (1), la cererea acestora, informaţii care să permită
identificarea destinatarilor serviciilor lor, cu care aceşti furnizori au
încheiat contracte privind stocarea permanentă a informaţiei.
(3)Furnizorii de servicii sunt obligaţi să întrerupă, temporar sau
permanent, transmiterea într-o reţea de comunicaţii ori stocarea
informaţiei furnizate de un destinatar al serviciului respectiv, în special
prin eliminarea informaţiei sau blocarea accesului la aceasta, accesul la o
reţea de comunicaţii ori prestarea oricărui alt serviciu al societăţii
informaţionale, dacă aceste măsuri au fost dispuse de autoritatea publică
definită la art. 17 alin. (2); această autoritate publică poate acţiona din
oficiu sau ca urmare a plângerii ori sesizării unei persoane interesate.
(4)Plângerea prevăzută la alin. (3) poate fi făcută de către orice persoană
care se consideră prejudiciată prin conţinutul informaţiei în cauză.
Plângerea sau sesizarea se întocmeşte în formă scrisă, cu arătarea
motivelor pe care se întemeiază, şi va fi în mod obligatoriu datată şi
semnată. Plângerea nu poate fi înaintată dacă o cerere în justiţie, având
acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, a fost anterior introdusă.
(5)Decizia autorităţii trebuie motivată şi se comunică părţilor interesate în
termen de 30 de zile de la data primirii plângerii sau a sesizării ori, dacă
autoritatea a acţionat din oficiu, în termen de 15 zile de la data la care a
fost emisă.
(6)Împotriva unei decizii luate potrivit prevederilor alin. (3) persoana
interesată poate formula contestaţie în termen de 15 zile de la
comunicare, sub sancţiunea decăderii, la instanţa de contencios
administrativ competentă. Cererea se judecă de urgenţă, cu citarea
părţilor. Sentinţa este definitivă.
Art. 17: Autorităţi competente
(1)Autoritatea de reglementare în comunicaţii şi tehnologia informaţiei,
denumită în continuare Autoritatea, este competentă să supravegheze şi
să controleze respectarea de către furnizorii de servicii a prevederilor
prezentei legi şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia, să
constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 22.
(2)Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), prin autorităţi publice, în
sensul art. 3 alin. (5), art. 5, art. 13, art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) şi
(3), art. 23 alin. (2) şi art. 29 alin. (1), se înţelege acele autorităţi ale
administraţiei publice sau, acolo unde este cazul, instanţe de judecată, a
căror competenţă în materia respectivă este stabilită prin dispoziţiile
legale în vigoare, aplicabile în fiecare caz.
(2)Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), prin autorităţi publice, în
sensul art. 3 alin. (5), art. 5, 13, art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) şi (3) şi
art. 23 alin. (2), se înţelege acele autorităţi ale administraţiei publice sau,
acolo unde este cazul, instanţe de judecată a căror competenţă în materia
respectivă este stabilită prin dispoziţiile legale în vigoare, aplicabile în
fiecare caz.
(la data 01-feb-2014 Art. 17, alin. (2) din capitolul V modificat de Art.
107, punctul 1. din titlul II din Legea 187/2012 )
prevederi din Art. 5 din capitolul I (Norme Metodologice din 2002)
la data 05-dec-2002 pentru Art. 17, alin. (2) din capitolul V
Art. 5
(1) Autoritatea, precum şi autorităţile publice, definite în art. 17 alin. (2)
din lege, au obligaţia de a publica, în vederea consultării, pe pagina de
Internet proprie proiectele şi măsurile de interes general privind serviciile
societăţii informaţionale pe care le iniţiază conform competenţei în
materia respectivă.
(2) Proiectele şi măsurile prevăzute la alin. (1) vor fi însoţite de
documente privind motivaţiile care stau la baza propunerilor şi informaţii
cu privire la: data publicării documentului, data la care expiră termenul de
depunere a observaţiilor şi data estimativă la care intenţionează să adopte
măsura care face obiectul consultării.
(3) Toate persoanele care au solicitat înscrierea adresei lor de poştă
electronică pe lista de corespondenţă a iniţiatorului măsurii sau proiectului
în cauză vor fi informate cu privire la lansarea consultării cel mai târziu la
data publicării documentului.
(4) Din momentul în care textul supus consultării este publicat pe pagina
de Internet, se va acorda un termen de cel puţin 30 de zile pentru
depunerea de observaţii în scris de către orice persoană interesată. În
situaţiile în care măsurile trebuie adoptate în regim de urgenţă, acest
termen este de cel puţin 10 zile de la data publicării textului.
(5) Măsura sau proiectul supus consultării pot fi adoptate la 10 zile de la
data expirării termenului de depunere a observaţiilor.
(6) Cel mai târziu la data publicării pe pagina de Internet a deciziei prin
care se adoptă măsura, iniţiatorul are obligaţia de a publica un material de
sinteză a observaţiilor primite, care va preciza şi poziţia sa faţă de aceste
observaţii.
(3)Autoritatea poate solicita furnizorilor de servicii orice informaţii
necesare în vederea exercitării atribuţiilor sale, menţionând baza legală şi
scopul solicitării, şi poate stabili termene până la care aceste informaţii să
îi fie furnizate, sub sancţiunea prevăzută de prezenta lege.
(4)În vederea descoperirii şi investigării încălcărilor prevederilor prezentei
legi şi ale normelor sale de aplicare, Autoritatea acţionează prin personalul
de control împuternicit în acest scop.
(5)În exercitarea atribuţiilor de investigare personalul de control
împuternicit în acest scop al Autorităţii sau al persoanei juridice prevăzute
la alin. (12) poate solicita furnizorilor de servicii informaţiile care îi sunt
necesare, menţionând baza legală şi scopul solicitării, şi poate stabili
termene până la care aceste informaţii să îi fie furnizate, sub sancţiunea
prevăzută de prezenta lege.
(6)Autoritatea dispune efectuarea de investigaţii, în condiţiile prezentei
legi, din oficiu sau la primirea unei plângeri ori sesizări din partea oricărei
persoane.
(7)Personalul de control împuternicit în acest scop al Autorităţii sau al
persoanei juridice prevăzute la alin. (12) poate să solicite declaraţii sau
orice documente necesare pentru îndeplinirea misiunii, să sigileze, să
ridice orice registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte
evidenţe, eliberând persoanei supuse investigaţiei copii de pe originale, ori
să obţină copii, lăsându-i acesteia originalele; de asemenea, este autorizat
să facă inspecţii inopinate, al căror rezultat va fi consemnat într-un
proces-verbal de constatare, şi să primească, la convocare sau la faţa
locului, informaţii şi justificări.
(8)Organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi oricare
alte instituţii şi autorităţi publice sunt obligate să permită personalului de
control împuternicit în acest scop al Autorităţii sau, după caz, al persoanei
juridice prevăzute la alin. (12) accesul la documentele, datele şi
informaţiile deţinute de acestea, în măsura în care sunt necesare
îndeplinirii misiunii legale a Autorităţii, fără a se putea opune caracterul de
secret de stat sau secret de serviciu al unor asemenea documente, date şi
informaţii.
(9)Personalul de control împuternicit în acest scop, primind acces la
documentele, datele şi informaţiile menţionate la alin. (8), este ţinut la
observarea strictă a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu,
atribuit legal respectivelor documente, date şi informaţii.
(10)Autoritatea sesizează organele de urmărire penală ori de câte ori
constată încălcări ale legii penale.
(11)Autoritatea informează furnizorii de servicii, destinatarii, statele
membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană cu privire la toate
aspectele legate de aplicarea prevederilor prezentei legi şi cooperează cu
autorităţile competente din alte state în vederea exercitării eficiente a
supravegherii şi controlului asupra activităţii furnizorilor de servicii.
(12)Autoritatea poate delega exercitarea atribuţiilor prevăzute în
prezentul articol unei alte persoane juridice de drept public, cu atribuţii de
supraveghere şi control în domeniul telecomunicaţiilor.
(13)Pentru scopurile aplicării prezentei legi, până la înfiinţarea Autorităţii
atribuţiile acesteia sunt îndeplinite de Ministerul Comunicaţiilor şi
Tehnologiei Informaţiei.
Art. 18: Coduri de conduită
(1)Asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale cu caracter profesional ori
comercial sau cele constituite în scopul protecţiei consumatorilor, a
minorilor ori a persoanelor cu handicap îşi pot elabora propriile coduri de
conduită sau coduri comune cu Autoritatea şi Ministerul Justiţiei, în
vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor prezentei legi.
(2)Autoritatea şi Ministerul Justiţiei vor urmări includerea în codurile de
conduită prevăzute la alin. (1) în special a unor prevederi referitoare la:
a)soluţionarea litigiilor pe cale extrajudiciară;
b)întreruperea, temporară sau permanentă, a transmiterii într-o reţea de
comunicaţii sau a stocării informaţiei furnizate de un destinatar al
serviciului, în special prin eliminarea informaţiei ori blocarea accesului la
aceasta, a accesului la o reţea de comunicaţii sau a prestării oricărui alt
serviciu al societăţii informaţionale;
c)protecţia destinatarilor cu privire la efectuarea comunicărilor
comerciale;
d)protecţia minorilor şi a demnităţii umane.
(3)Autoritatea şi Ministerul Justiţiei susţin:
a)traducerea codurilor de conduită în limbi de circulaţie internaţională;
b)facilitarea accesului la codurile de conduită prin mijloace electronice;
c)popularizarea codurilor de conduită la nivel naţional şi transmiterea
acestora, precum şi a evaluărilor privind aplicarea şi impactul lor practic
către statele membre ale Uniunii Europene şi către Comisia Europeană.
CAPITOLUL VI: Soluţionarea litigiilor
Art. 19: Acţiuni în justiţie
(1)Persoanele care au calitate procesuală activă, potrivit prevederilor alin.
(2), pot solicita instanţei obligarea pârâtului la încetarea oricărei acţiuni
sau abţineri contrare prevederilor prezentei legi, interzicerea reluării ei în
viitor şi obligarea pârâtului la despăgubiri pentru prejudiciul suferit.
prevederi din Art. 6 din capitolul I (Norme Metodologice din 2002)
la data 05-dec-2002 pentru Art. 19, alin. (1) din capitolul VI
Art. 6
O entitate constituită în scopul protecţiei consumatorilor în statele
membre ale Uniunii Europene are calitate procesuală activă pentru
introducerea acţiunii prevăzute la art. 19 alin. (1) din lege dacă
îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este o autoritate publică constituită în scopul protecţiei intereselor
colective ale consumatorilor într-o ţară membră a Uniunii Europene, cu
atribuţii în domeniile prevăzute de legea comerţului electronic, conform
criteriilor prevăzute în legile naţionale;
b) este prevăzută în comunicarea Comisiei Europene privind entităţile
calificate a introduce o acţiune referitoare la protecţia intereselor
consumatorului în alte ţări membre ale Uniunii Europene, în condiţiile
Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi
Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte,
semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993;
c) prin acţiunea sau omisiunea contrară prevederilor legii comerţului
electronic, care se invocă în acţiunea în justiţie, sunt afectate interesele
colective ale consumatorilor din statul din care face parte entitatea
respectivă.
(2)Au calitate procesuală activă pentru introducerea acţiunii prevăzute la
alin. (1):
a)persoanele fizice şi juridice ce se pretind titulare ale unui drept subiectiv
prevăzut de prezenta lege sau ale unui interes care nu se poate realiza
decât pe calea justiţiei;
b)asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale prevăzute la art. 18 alin.
(1);
c)Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, oficiile pentru
protecţia consumatorilor judeţene şi Oficiul pentru protecţia
consumatorilor al municipiului Bucureşti;
d)entităţile constituite în scopul protecţiei consumatorilor în statele
membre ale Uniunii Europene, în condiţiile prevăzute de normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3)Acţiunea prevăzută la alin. (1) se prescrie în termen de un an de la
data acţiunii sau a abţinerii care a justificat introducerea ei.
(4)Persoanele care au calitate procesuală activă, potrivit prevederilor alin.
(2), pot solicita instanţei, pe cale de ordonanţă preşedinţială, încetarea
oricărei acţiuni sau abţineri contrare prevederilor prezentei legi, în
condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
Art. 20: Soluţionarea litigiilor pe cale extrajudiciară
(1)Furnizorii de servicii şi destinatarii pot supune litigiile născute între ei
arbitrajului, în condiţiile prevăzute de lege, precum şi celorlalte căi
extrajudiciare de soluţionare a litigiilor, prevăzute de codurile de conduită
elaborate potrivit art. 18.
(2)Utilizarea mijloacelor electronice în cadrul soluţionării litigiilor pe cale
extrajudiciară este posibilă în condiţiile prevăzute de lege.
CAPITOLUL VII: Sancţiuni civile şi contravenţionale
Art. 21: Nulitatea relativă a contractelor privind servicii ale
societăţii informaţionale
Orice contract privind furnizarea de servicii ale societăţii informaţionale
este anulabil la cererea destinatarului, dacă a fost încheiat cu un furnizor
de servicii care:
a)nu a pus la dispoziţie destinatarului, în condiţiile prevăzute de lege,
informaţiile prevăzute la art. 5 lit. a)-i), ori nu a furnizat toate aceste
informaţii, sau a furnizat informaţii inexacte;
b)nu a pus la dispoziţie destinatarului, în condiţiile prevăzute de lege,
informaţiile menţionate la art. 8 alin. (1) lit. a)-e), ori nu a furnizat toate
aceste informaţii, sau a furnizat informaţii inexacte, dacă nu sunt
aplicabile prevederile art. 8 alin. (3) sau (5);
c)a încălcat obligaţia prevăzută la art. 8 alin. (2), dacă nu sunt aplicabile
prevederile art. 8 alin. (3) sau (5);
d)a încălcat obligaţia prevăzută la art. 8 alin. (4).
Art. 22: Contravenţii
Constituie contravenţie, dacă nu este săvârşită în astfel de condiţii încât,
potrivit legii penale, să constituie infracţiune, şi se sancţionează cu
amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei fapta furnizorului de servicii care:
a)efectuează comunicări comerciale încălcând condiţiile stabilite la art. 6
alin. (1) şi alin. (2) lit. a)-d);
b)nu pune la dispoziţie destinatarilor şi autorităţilor publice, în condiţiile
prevăzute de lege, informaţiile prevăzute la art. 5 lit. a)-i), ori nu
furnizează toate aceste informaţii, sau furnizează informaţii inexacte;
c)nu pune la dispoziţie destinatarului, în condiţiile prevăzute de lege,
informaţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-e), ori nu furnizează toate
aceste informaţii, sau furnizează informaţii inexacte, dacă nu sunt
aplicabile prevederile art. 8 alin. (3) sau (5);
d)încalcă obligaţia prevăzută la art. 8 alin. (2), dacă nu sunt aplicabile
prevederile art. 8 alin. (3) sau (5);
e)încalcă obligaţia prevăzută la art. 8 alin. (4);
f)încalcă obligaţia prevăzută la art. 9 alin. (3);
g)încalcă obligaţiile prevăzute la art. 16 alin. (1) -(3);
h)nu furnizează informaţiile solicitate potrivit art. 17 alin. (3) sau (5), ori
nu furnizează toate aceste informaţii, sau furnizează informaţii inexacte.
Art. 23: Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
(1)Constatarea contravenţiei prevăzute la art. 22 lit. a) şi aplicarea
sancţiunii corespunzătoare se fac, la sesizarea oricărei persoane sau din
oficiu, de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii de reglementare
în comunicaţii şi tehnologia informaţiei sau ai autorităţii de supraveghere
prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.
22 lit. b)-h) se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii sau ai
celorlalte autorităţi publice competente, la sesizarea oricărei persoane sau
din oficiu.
(3)Constatarea contravenţiilor se poate face, în toate cazurile, şi de către
ofiţerii sau subofiţerii**) de poliţie.
(4)Contravenţiilor prevăzute la art. 22 le sunt aplicabile prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL VIII: Infracţiuni săvârşite în legătură cu emiterea şi
utilizarea instrumentelor de plată electronică şi cu utilizarea
datelor de identificare în vederea efectuării de operaţiuni
financiare
Art. 24: Falsificarea instrumentelor de plată electronică
(1)Falsificarea unui instrument de plată electronică se pedepseşte cu
închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.
(2)Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează punerea în circulaţie, în orice
mod, a instrumentelor de plată electronică falsificate sau deţinerea lor în
vederea punerii în circulaţie.
(3)Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor
drepturi, dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt săvârşite de o
persoană care, în virtutea atribuţiilor sale de serviciu:
a)realizează operaţii tehnice necesare emiterii instrumentelor de plată
electronică ori efectuării tipurilor de operaţiuni prevăzute la art. 1 pct. 11;
sau
b)are acces la mecanismele de securitate implicate în emiterea sau
utilizarea instrumentelor de plată electronică; sau
c)are acces la datele de identificare sau la mecanismele de securitate
implicate în efectuarea tipurilor de operaţiuni prevăzute la art. 1 pct. 11.
(4)Tentativa se pedepseşte.
(la data 01-feb-2014 Art. 24 din capitolul VIII abrogat de Art. 107,
punctul 2. din titlul II din Legea 187/2012 )
Art. 25: Deţinerea de echipamente în vederea falsificării
instrumentelor de plată electronică
Fabricarea ori deţinerea de echipamente, inclusiv hardware sau software,
cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
(la data 01-feb-2014 Art. 25 din capitolul VIII abrogat de Art. 107,
punctul 2. din titlul II din Legea 187/2012 )
Art. 26: Falsul în declaraţii în vederea emiterii sau utilizării
instrumentelor de plată electronică
Declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unei instituţii bancare,
de credit sau financiare ori oricărei alte persoane juridice autorizate în
condiţiile legii să emită instrumente de plată electronică sau să accepte
tipurile de operaţiuni prevăzute la art. 1 pct. 11, în vederea emiterii sau
utilizării unui instrument de plată electronică, pentru sine sau pentru altul,
atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte
pentru emiterea sau utilizarea acelui instrument, se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(la data 01-feb-2014 Art. 26 din capitolul VIII abrogat de Art. 107,
punctul 2. din titlul II din Legea 187/2012 )
Art. 27: Efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos
(1)Efectuarea uneia dintre operaţiunile prevăzute la art. 1 pct. 11, prin
utilizarea unui instrument de plată electronică, inclusiv a datelor de
identificare care permit utilizarea acestuia, fără consimţământul titularului
instrumentului respectiv, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 12 ani.
(la data 06-dec-2013 Art. 27, alin. (1) din capitolul VIII a se vedea
recurs in interesul legii Decizia 15/2013 )
(2)Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează efectuarea uneia dintre
operaţiunile prevăzute la art. 1 pct. 11, prin utilizarea neautorizată a
oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare
fictive.
(3)Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează transmiterea neautorizată către
altă persoană a oricăror date de identificare, în vederea efectuării uneia
dintre operaţiunile prevăzute la art. 1 pct. 11.
(4)Pedeapsa este închisoarea de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor
drepturi, dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) sunt săvârşite de o
persoană care, în virtutea atribuţiilor sale de serviciu:
a)realizează operaţii tehnice necesare emiterii instrumentelor de plată
electronică ori efectuării tipurilor de operaţiuni prevăzute la art. 1 pct. 11;
sau
b)are acces la mecanismele de securitate implicate în emiterea sau
utilizarea instrumentelor de plată electronică; sau
c)are acces la datele de identificare sau la mecanismele de securitate
implicate în efectuarea tipurilor de operaţiuni prevăzute la art. 1 pct. 11.
(5)Tentativa se pedepseşte.
(la data 01-feb-2014 Art. 27 din capitolul VIII abrogat de Art. 107,
punctul 2. din titlul II din Legea 187/2012 )
Art. 28: Acceptarea operaţiunilor financiare efectuate în mod
fraudulos
(1)Acceptarea uneia dintre operaţiunile prevăzute la art. 1 pct. 11,
cunoscând că este efectuată prin folosirea unui instrument de plată
electronică falsificat sau utilizat fără consimţământul titularului său, se
pedepseşte cu închisoare de la 1 la 12 ani.
(2)Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează acceptarea uneia dintre
operaţiunile prevăzute la art. 1 pct. 11, cunoscând că este efectuată prin
utilizarea neautorizată a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de
date de identificare fictive.
(3)Tentativa se pedepseşte.
(la data 01-feb-2014 Art. 28 din capitolul VIII abrogat de Art. 107,
punctul 2. din titlul II din Legea 187/2012 )
Art. 29: Constatarea şi judecarea infracţiunilor
(1)Infracţiunile prevăzute în prezenta lege se constată de către
autorităţile publice competente, care înaintează actul de constatare la
organul local de urmărire penală.
(2)Infracţiunile prevăzute la art. 24 şi 25 se judecă, în primă instanţă, de
către tribunal.
(3)Prevederile prezentului capitol se completează cu dispoziţiile Codului
penal şi ale Codului de procedură penală.
(la data 01-feb-2014 Art. 29 din capitolul VIII abrogat de Art. 107,
punctul 2. din titlul II din Legea 187/2012 )
CAPITOLUL IX: Dispoziţii finale
Art. 30: Sarcina probei în cazul litigiilor privind furnizarea de
servicii ale societăţii informaţionale
În cazul oricărui litigiu privind furnizarea unui serviciu al societăţii
informaţionale, declanşat între furnizorul serviciului respectiv şi un
destinatar al acestui serviciu, sarcina probei îndeplinirii obligaţiilor
prevăzute la art. 5, 6, 8 şi 9 revine furnizorului de servicii dacă
destinatarul are calitatea de consumator.
Art. 31: Abrogarea unor dispoziţii contrare
Litera f) a articolului 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind
regimul juridic al contractelor la distanţă, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 51/2003, se abrogă.
Art. 32: Intrarea în vigoare şi aplicarea legii
(1)în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei
Informaţiei va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care
se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(2)Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al
României, Partea I, şi se pune în aplicare la 3 luni de la data intrării în
vigoare.
-****-
*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 121/2006 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 365/2002 privind comerţul
electronic publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din
10 mai 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea nr. 365/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 483 din 5 iulie 2002 şi a mai fost modificată prin Legea nr.
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003.
**) Gradul militar "subofiţer de poliţie" a fost înlocuit cu gradul profesional
"agent de poliţie" prin Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie
2002.
Prezenta lege transpune Directiva 2000/31/CE referitoare la anumite
aspecte juridice privind serviciile societăţii informaţionale, în special
comerţul electronic în piaţa internă, publicată în Jurnalul Oficial al
Comunităţilor Europene nr. L 178/2000.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 959 din data de 29 noiembrie 2006